رساله معماری طراحی زندان

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت انواع سرطان خون وعلایم و نحوه درمان آن📚پاورپوینت اموال منقول چه تفاوتی با اموال غیر منقول دارند📚پاورپوینت فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد📚پاورپوینت تعریف مزایده چیست📚پاورپوینت فلزات نانو ساختار📚پاورپوینت اصول کلی و رواداری های فنی در ساخت دیوار سنگی📚پاورپوینت الزامات طراحی و اجرای نمای کامپوزیتی📚پاورپوینت سیستم های گرمایش از کف📚پاورپوینت زندگینامه مهندس حسین شیخ زین الدین📚پاورپوینت بتن ریزی چیست ؟ و نکات مهم عملیات بتن ریزی📚پاورپوینت انواع نمای دیوار سنگی حیاط📚پاورپوینت پانل‌های نی بتن📚پاورپوینت تعریف عفو در قوانین حقوقی📚پاورپوینت عقد اجاره چیست 📚پاورپوینت قانون پیش فروش آپارتمان چیست📚پاورپوینت مناقصه چیست و چه کاربردی دارد📚پاورپوینت دیوار باربر📚پاورپوینت سند رسمی چیست و چه ویژگی هایی دارد📚پاورپوینت قانون تملک آپارتمان ها چیست📚پاورپوینت مجازات رابطه نامشروع
رساله معماری طراحی زندان ,پروژه معماری ,تاریخچه و تعاریف زندان,زندان از دیدگاه قرآن و روایات,تاریخچه تحول زندان ها در ایران,مبانی نظری زندان,مکان یابی و روند طراحی زندان,روانشناسی زندان|32016928|qhs
در این پست قصد معرفی فایل رساله معماری طراحی زندان را داریم با ما همراه باشید.دانلود ،
در قالب Word و 214 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

در دﻧﻴﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ و ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮي و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. زﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و اﺻﻼﺣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻲ آورده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﻨﻌﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻟﻪ و ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮع ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻮﻳﻲ، و آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ زﻧﺪان ﺑﺮ ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﻜﺮه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﮔﺬارد؛ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﺳﻼم و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﻟﺰوم ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ، و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ زﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ زﻧﺪان را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺎري و ﺗﺒﻴﻴﻦ آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر زﻧﺪان، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، رواﻳﺎت و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺒﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺳﻼم در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي و اﻋﻤﺎل آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻲ ورزد.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
فصل اول - کلیات زندان
مقدمه
چکیده
فصل دوم - تاریخچه و تعاریف زندان
فلسفه وجود زندان
زندان در لغت
تعریف زندان
مفهوم جرم
ماهیت حبس
اهداف حبس
کارکرد های حبس
محاسن زندان
معایب زندان
انواع زندان در آیین نامه سازمان زندان ها
تعریف زندان نیمه باز
زندان از دیدگاه قرآن و روایات
رفتار انسانی با زندانیان
مشروعیت زندان در اسلام
تاریخچه زندان در اسلام
انواع زندان ها در قرن حاضر
تاریخچه تحول زندان ها در ایران
انواع جرائم در شرع اسلام
انواع جرایم
انواع کیفرها
فصل سوم - مبانی نظری زندان
تولد زندان
اصول زندان ها
تعریف تکرار جرم
فصل چهارم- اقلیم استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی
اقلیم آب وهوای استان
مردم شناسی استان آذربایجان شرقی
منابع آب استان
فصل پنجم - نمونه های مشابه زندان
زندان اوین
نمومه زندان خارجی
زندان لئوبن اتریش
چند نمونه عکس و نقشه
فصل ششم - آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور
آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور
فصل هفتم - مکان یابی و روند طراحی زندان
انواع زندان و بازداشتگاه
مکان یابی و روند طراحی زندان
آنالیز اولیه جمعیت زندان
خصوصیات زندان بهتر
شاخصه های عملکردی
شاخصه های معماری
نقش و دلایل ایجاد برنامه فیزیکی در طراحی زندان
برنامه فیزیکی و طراحی اجرا
معماری زندان های مدرن و مزایای زندان های عمودی
فصل هشتم - روانشناسی زندان
آزمایش های کلاسیک در روانشناسی زندانیان
مهارت های برخورد با زندانیان
فصل نهم - طرح ارائه شده برای زندان به همراه تصاویر
منابع و ماخذ
مقالات
قوانین